Uwaga! Dofinansowanie szkoleń!

Nabór wniosków do 18.02.2019!

blankZapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.
Podnoś z nami swoje kwalifikacje.

Wesprzemy Cię  w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożeni wniosków o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zasady przyznawania środków z KFS – patrz załącznik

Więcej szczegółów na PUP Bydgoszcz:
http://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/8831328-nabor-wnioskow-o-finansowanie-ksztalcenia-z-kfs

Środki KFS przeznaczone są na dofinansowanie działań dla pracodawców i pracowników mieszczących się w następujących priorytetach ustalonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Data publikacji: 08-02-2019