Polityka prywatności, RODO / UODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zarządzenie nr1/2018 Prezesa BZDZ z dnia 25 maja 2018r. w sprawie systemu Ochrony danych osobowych i powołania Inspektora ochrony danych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez:

  Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne z siedzibą w Bydgoszczy 85-739, ul. Fordońska 120

  tel.: 52 345 36 73 -75, adres e-mail: biuro@bzdz.pl

 1. Pod adresem poczty elektronicznej arnold.partner@gmail.com lub pisemnie pod adresem BZDZ można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, którym wyznaczony został Arnold Paszta.

 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji i realizacji zajęć dydaktycznych programowych i ponadprogramowych realizowanych w ZDZ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20 RODO. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zapisu na kurs, kontaktu z Państwem w trakcie realizacji kursu oraz informacji o ewentualnym zmianie harmonogramu kursu przez Ośrodek Szkoleniowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo Technicznego a przede wszystkim do potwierdzenia uprawnień lub wydania zaświadczenia, o ukończeniu kursu/szkolenia.

 4. W przypadku niepodania danych zapisanie na kurs/szkolenie lub ewentualne otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia nie będzie możliwe. Podane dane mogą zostać usunięte po okresie 50 lat zgodnie z przepisami dot. archiwizowania dokumentów.

 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez BZDZ.

 6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na pisemny wniosek organom państwowym i instytucjom upoważnionym z mocy prawa, w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z innych ustaw i kodeksów.

 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany w bazie danych słuchaczy kursów/szkoleń.

 

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SŁUCHACZA KURSU LUB UCZNIA W TRAKCIE NAUKI ZDALNEJ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne

ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz, tel.: 52 345 36 73 -75, adres e-mail: biuro@bzdz.pl

Pod adresem poczty elektronicznej arnold.partner@gmail.com lub pisemnie pod adresem BZDZ można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, którym wyznaczony został Arnold Paszta.

Dane kontaktowe

Inspektorem Danych Osobowych jest: Arnold Paszta

Z AD można się skontaktować:

–       tel. 602 551 851

–       email: arnold.partner@gmail.com

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

przetwarzania

Pani/Pana, dziecka pozostającego pod opieką prawną, dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze Danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z § 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Okres, przez który będą przetwarzane

W trakcie nauki zdalnej dane osobowe SŁUCHACZA KURSU, UCZNIA, OPIEKUNA PRAWNEGO będą przetwarzane przez okres trwania tej formy nauczania w ramach wykorzystywanych do tego celu środków.

Odbiorcy danych

Podmiot przetwarzający

Administrator Danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi wspierające działalność placówki na podstawie umowy powierzenia w zakresie:

–         dziennika elektronicznego;

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

a.       Do komunikacji i prowadzenia zajęć placówka wykorzystywać będzie następujące narzędzia:

 – np. Skype, WhatsApp, YouTube, Classroom , Moodle itp.