Polityka jakości

Celem działalności Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Stowarzyszenie Techniczno-Oświatowe jest świadczenie usług w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego. 
Za interesariuszy BZDZ uważamy: pracowników, dostawców usług szkoleniowych, klientów, instytucje i organizacje, otoczenie społeczno-kulturalne oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych rozwojem naszej firmy.
Ustanowiona Polityka Systemu Zarządzania Jakością jest podstawą do określenia procesów i celów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie. 

Istotą działania Stowarzyszenia jest spełnianie oczekiwań naszych Klientów poprzez wsparcie naszym doświadczeniem, kompetencją i przekazanie wiedzy interesariuszom przez kształcenie i doskonalenie zawodowe. 
Świadomość, że Klienci postrzegają BZDZ poprzez jakość świadczonych przez nas usług i poziom funkcjonowania organizacji, stawia przed nami nadrzędny cel zaspokojenia wymagań i oczekiwań naszych Klientów w sposób kompetentny, sprawny, zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi i aktami wewnętrznymi oraz stałego podnoszenia poziomu realizowanych usług, obsługi Klienta i jego zadowolenia. 
Wdrożona Polityka Jakości jest systematycznie monitorowana, a wypływające wnioski, stanowią podstawę do jej doskonalenia.

Cel ten będzie osiągany poprzez:

 • regularną obserwację rynku pracy, aby dostarczać naszym Klientom nowoczesną ofertę
  szkoleniową,
 • aktualizację programów nauczania pod kątem aktualności, funkcjonalności i efektywności, 
 • zatrudnianie kadry posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, specjalistyczne
  kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne, stale podnoszone i doskonalone,
 • dbałość o kompetencje pracowników i stałe podnoszenie ich kwalifikacji,
 • stałe podnoszenie świadomości pracowników o znaczeniu jakości i odpowiedzialności za
  jakość wykonywanej pracy,
 • stałe podnoszenie jakości usług szkoleniowych,
 • realizację usług szkoleniowych w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem
  oczekiwań Odbiorcy usług,
 • stałe doskonalenie metod obsługi Klienta,
 • inwestowanie w nowoczesne środki dydaktyczne i pracownie specjalistyczne,
 • przestrzeganie norm prawnych, aktów wewnętrznych, ustalonych procedur i instrukcji
  przez wszystkich pracowników Stowarzyszenia,
 • utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015.

Zarząd BZDZ zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do stosowania ustaleń powyższej Polityki Jakości i realizacji jej celów.
Polityka Jakości jest okresowo przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.
Kierownictwo BZDZ zapewnia, że Polityka Jakości jest zakomunikowana wszystkim pracownikom, są zapewnione środki na jej realizację oraz jest publicznie dostępna na stronie internetowej www.bzdz.pl.

Prezes Zarządu 
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. 
Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
mgr Paweł Duzdowski

Bydgoszcz, 6 września 2017 roku