Zespół Żłobków BZDZ „Kraina Brzdąca”

blank

O projekcie Zespół Żłobków BZDZ „Kraina Brzdąca”

blankRealizator:
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne.

Cel  projektu:
Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom pozostającym poza rynkiem pracy , które sprawują opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Bydgoszczy.

Termin realizacji:
01.11.2019 r. – 31.07.2022 r.

Projekt skierowany jest do:

  • osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowywaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu,
  • osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym.

W ramach projektu oferujemy:

Uczestnicy/Uczestniczki projektu dostaną wsparcie w postaci:

  1. utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie od 1.03.2020 r. do 31.03.2021 r.
  2. doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym. W ramach doradztwa zawodowego Uczestnikom przysługuje:
  • spotkanie z doradcą zawodowym w wymiarze 4 godzin na 1 osobę (opracowanie Indywidualnego Planu Działania).
  1. szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje/kompetencje dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym. W ramach szkoleń Uczestnikom przysługuje:
  • stypendium szkoleniowe (6,78 zł za 1 godzinę szkolenia/os.),
  • składki ZUS (1,92 zł za 1 godzinę szkolenia/os.).

Planowane efekty:

Utworzenie miejsc opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Uzyskanie kwalifikacji/kompetencji przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym. Podjęcie zatrudnienia przez min. 45% UP bezrobotnych lub biernych zawodowo w najtrudniejszej sytuacji (w wieku 50+, kobiety, os. z niepełnosprawnością, os. długotrwale bezrobotne, os. z niskimi kwalifikacjami, imigranci, reemigranci). Podjęcie zatrudnienia przez 60% UP nie należących do ww. grup, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo.

Wartość projektu: 1 919 942,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 631 951,04 zł

Biuro projektu:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne przy ul. Fordońskiej 120, 85-739 Bydgoszcz.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Osi priorytetowej 08. Aktywni na rynku pracy, Działania 08.04. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 08.04.02 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN PROJEKTU ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW BZDZ KRAINA BRZDĄCA

zał 1. FORMULARZ REKRUTACYJNY ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

zał nr 1 – do formularza – zaświadczenie od pracodawcy – ŻŁOBEK

zał nr 2 – do formularza – zaświadczenie pobieranie zasiłku – ŻŁOBEK

zał nr 3 – do formularza – zaświadczenie PUP status osoby bezrobotnej – ŻŁOBEK