Numer projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-10985

blank

Partnerami w konsorcjum będą dzienne Szkoły Techniczne w Chełmnie, Ciechanowie, Kołaczkowie i Mroczy. 

Najbliższe mobilności odbędą się do Portugalii (Braga) w terminach 15.10-31.10.2022 i 04.11-18.11.2022. Łączna wartość dofinansowania 64 681 EUR.

Większość uczniów kształcących się w szkołach technicznych BZDZ należy do grupy rodzin średniozamożnych, mieszkających na terenach małomiejskich i wiejskich, bez rozwiniętej sieci komunikacyjnej, co powoduje trudności w dostępnie do kultury i rozrywki. Ponad 30% naszych uczniów pochodzi z rodzin, które korzystają ze wsparcia pomocy społecznej.

1. Uczestnicy zostaną wybrani w drodze transparentnego, uczciwego i niewykluczającego procesu rekrutacji.
2. Wszystkie działania zostaną zorganizowane z zachowaniem wysokiego poziomu standardu bezpieczeństwa i ochrony zaangażowanych uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. dotyczącymi zgody rodzica, minimalnego wieku uczestników itp. Beneficjent musi zapewnić uczestnikom odpowiednie ubezpieczenie.
3. Uczestnicy zostaną odpowiednio przygotowani do pobytu w kraju organizacji przyjmującej pod względem praktycznym (logistyczny, językowym itp.) oraz kulturowym. Przygotowanie zostanie zorganizowane we współpracy z jednostką przyjmującą. Planujemy intensywne kursy językowe dla uczestników mobilności, aby mogli swobodnie poruszać się w innym kraju europejskim, w sytuacjach zawodowych oraz życiu codziennym. Niektórzy nasi partnerzy oferują również naukę języka swojego kraju za pomocą platform internetowych przed realizacją mobilności.
4. Przy realizacji projektu będziemy starali się wybierać transport kolejowy lub autokarowy, aby zminimalizować negatywny wpływ na klimat. W przypadku znacznych odległości, których nie da się pokonać tradycyjnymi środkami transportu, będziemy korzystać z samolotów.
5. Jako forma współfinansowania organizacją wysyłająca może poprosić uczestników mobilności o współfinansowanie kosztów działań i usług niezbędnych do realizacji mobilności. Wysokość wkładu uczestników musi być proporcjonalna do dotacji przyznanej na realizację zaplanowanych działań, musi być wyraźnie uzasadniona, zbierana na zasadach non-profit i nie może stwarzać niesprawiedliwych barier dla uczestników.

Będzie badana liczba partnerów zagranicznych, liczba nowych partnerów oraz jakość współpracy.

Wnioski z ewaluacji będą wykorzystywane przy wyborze partnerów podczas realizacji kolejnych mobilności. Monitoring obejmuje również liczbę uczniów i nauczycieli uczestniczących w mobilnościach zagranicznych  (w tym także liczbę nauczycieli, którzy po raz pierwszy skorzystają z tej możliwości). Monitoringowi zostanie też poddana publikacja informacji o szkołach i realizowanych projektach na międzynarodowych platformach oraz spotkaniach i konferencjach.

NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU
 • transparentny wybór partnerów na podstawie potwierdzenia przez nich przeprowadzenia wysokiej jakości praktyk, współpracy przy opracowywaniu programu praktyk, oferty wsparcia logistyczno-kulturowego, budżetu, itp. 

W mobilności kadry wezmą udział nauczyciele przedmiotów zawodowych, w tym nauczyciele języka obcego branżowego oraz kadra zarządzająca placówkami. W mobilności będą również brali udział opiekunowie uczniów uczestniczących w praktykach zawodowych.

Ewaluacja odbędzie się po każdej zakończonej mobilności i dotyczyć będzie podsumowania realizacji projektu głównie pod kątem osiągniętych rezultatów i porównaniu ich z zakładanymi celami.

Każda grupa uczestnicząca w mobilności będzie podlegała monitoringowi i ewaluacji, z zastosowaniem różnorodnych narzędzi.

PRZED MOBILNOŚCIĄ W TRAKCIE MOBILNOŚCI

PO MOBILNOŚCI

 • udział w przygotowaniu zawodowym i językowym,
 • testy z języka obecnego.
 • prowadzenie przez uczestników dzienniczków praktyk,
 • codzienne rozmowy opiekunów z praktykantami,
 • cotygodniowe spotkania ewaluacyjne grupy,
 • rozmowy z pracodawcami uczniów na temat postępu ucznia,
 • wizyta opiekunów w przedsiębiorstwach,
 • ocena z praktyk wystawiona przez mentora przedsiębiorstwa zagranicznego.
 • walidacja efektów kształcenia,
 • testy diagnostyczne na wyjściu (językowe i zawodowe),
 • ankiety ewaluacyjne,
 • certyfikat Europass Mobility,
 • raporty indywidualne uczestników.