Ready, set, GO!!!! Kierunek – rynek pracy!

blank

Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2021 r. – 31.12.2023 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, dla których organem prowadzącym jest Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne.

blank

Głównym celem projektu jest stworzenie 464 uczniom/uczennicom szkół zawodowych BZDZ, w woj. kujawsko-pomorskim możliwości podniesienia efektywności kształcenia ogólnego i zawodowego oraz zdobycia doświadczenia zawodowego, nabycia, podniesienia lub uzupełnienia umiejętności praktycznych oraz wzmocnienia zdolności do zatrudnienia; poszerzenia kompetencji zawodowych 20 nauczycieli poprzez studia i kursy branżowe, a także stworzenie/doposażenie pracowni logistycznych w szkołach technicznych BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie, Kołaczkowie i Mroczy w okresie do 31.12.2023 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu otrzymają wsparcie w postaci:

  • staży zawodowych w zawodzie logistyk dla uczniów w wymiarze 150h (staże wakacyjne). Z tytułu odbywania stażu uczniowi/uczennicy przysługuje: stypendium stażowe; zwrot kosztów dojazdu na staż (do wysokości biletów II klasy komunikacji publicznej – max 100 zł); ubezpieczenie NNW w trakcie stażu; szkolenie BHP i badania lekarskie; materiały zużywalne niezbędne do odbycia stażu zgodnie z potrzebami wskazanymi przez zakład pracy (tzw. wyprawka stażowa dla pracodawcy oraz refundacja wynagrodzenia opiekuna-stażysty),
  • kursów maturalnych z języka polskiego, matematyki i języków obcych,
  • szkoleń specjalistycznych dla uczniów 18+: operator wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowej,
  • warsztatów dla uczniów z zakresu ładu przestrzennego,
  • studiów podyplomowych dla nauczycieli na kierunku LOGISTYKA,
  • kursów specjalistycznych dla nauczycieli (Intrastat, Incoterms, Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym, Szkolenie Stanowiskowe ADR [pracownicy inni niż kierowcy])
  • nowoczesnej międzyszkolnej pracowni logistycznej w szkołach technicznych w Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie, Kołaczkowie i Mroczy oraz doposażenia pracowni w szkole technicznej w Bydgoszczy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Wartość projektu: 2.065.452,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 858 906,80 zł

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem sekretariatów szkół BZDZ w województwie kujawsko-pomorskim oraz Biura Projektów.

Pliki do pobrania

Dokumenty dla ucznia

Dokumenty dla nauczyciela

Biuro projektów

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne

Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

tel. 795 591 370,

e-mail: lukasz.nalewajk@bzdz.pl