Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru uczestników projektu

blank

Aleksandrów Kujawski, 18.12.2019 r.

Rusza nabór uczestników projektu „Opieka i aktywność – Dom dziennego pobytu
w Aleksandrowie Kujawskim”

Do udziału zapraszamy mieszkańców powiatu aleksandrowskiego, którzy spełniają poniższe kryterium:

 • są osobami niesamodzielnymi, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*,

Kryteria premiujące, za które przyznawane będą dodatkowe punkty podczas rekrutacji to:

 • dochód na członka w rodzinie poniżej progu ustawowego – dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) zgodnie z ust. o pomocy społ. z dnia 12.03.2004 r.,
 • osoby korzystające z PO PŻ,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • niepełnosprawność sprzężona/z zaburzeniami psychicznymi/intelektualna/z całościowymi zaburzeniami rozwoju doświadczanie wielokrotnego wykluczenia,
 • wielokrotne wykluczenie społeczne,
 • zamieszkiwane na obszarze zdegradowanym wyznaczonym w lokalnym programie rewitalizacji.

Weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów odbywać się będzie na podstawie odpowiednich zaświadczeń potwierdzonych przez uprawnioną instytucje lub oświadczeń, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Działania w projekcie kierowane będą również do opiekunów podopiecznych DDP, więc zapraszamy także do udziału najbliższe otoczenie osób, które będą uczestnikami projektu. Dla opiekunów przewidziane są warsztaty rozwijające umiejętności opieki, a także konsultacje indywidualne.

Informacje szczegółowe dotyczące projektu i rekrutacji uczestników dostępne będą w siedzibie
oraz na stronie Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne oraz w siedzibie i placówkach partnera: Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w trzech turach. Pierwsza: 12.2019-01.2020 (I nabór), druga: 06-07.2020 (nabór II), trzecia: 01-02.2021 (nabór III).

Rekrutacja w ramach pierwszego turnusu uczestników będzie prowadzona w terminie od 18.12.2019 r. do  31.01.2020 r.

W ramach pierwszego naboru zrekrutowanych zostanie 16 osób – podopiecznych Dziennego Domu Pobytu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.                                                                           

*jako osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumie się:

 1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 6. Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 9. Osoby niesamodzielne;
 10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 11. Osoby korzystające z PO PŻ.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020