Opieka i Aktywność – Dom Dziennego Pobytu w Aleksandrowie Kujawskim

blank

Dokumenty do pobrania:

blankProjekt realizowany  jest w okresie 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r. na terenie gminy Aleksandrów Kujawski w województwie kujawsko-pomorskim i skierowany dla osób niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych oraz ich opiekunów.

Głównym celem projektu jest stworzenie 16 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie Domu Dziennego Pobytu (DDP) w społeczności lokalnej.  Pobyt 1 grupy uczestników potrwa 6 i pół miesiąca. Planowane są 3 turnusy w okresie od 03.02.2020 do 30.09.2021r.

W ramach realizacji projektu przewiduje się osiągnięcie następujących zaplanowanych efektów:

  1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 48 osób
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 48 osób
  4. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 48 osób
  5. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 17 390,00 zł
  6. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 16 osób
  7. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 16 osób
  8. Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie – 16 osób
  9. Liczba opiekunów faktycznych, u których nastąpił przyrost w zakresie umiejętności opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi – 16 osób

blankDla każdego uczestnika dobierany jest indywidualnie program obejmujący między innymi:

a.      zajęcia terapeutyczne i pomoc w wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej (w tym codziennie: trening umiejętności życiowych i terapię zajęciową,

b.      codzienne zajęcia usprawniające ruchowo, w tym fizjoterapię (indywidualne i grupowe) i warsztaty technik relaksacji – prowadzone przez fizjoterapeutę i innych specjalistów

c.       wsparcie psychologiczne w tym spec. dla osób z otępieniami (poradnictwo, indywidualne treningi funkcji poznawczych), warsztaty m.in. budowania otwartości na zmiany, radzenia sobie ze stratą, komp. interpersonalne – prowadzone przez Psychologa

d.      usługi pielęgnacyjne, w tym wsparcie w utrzymaniu higieny i opieka Pielęgniarki., uzupełnione przez usługi fryzjera i kosmetyczki

e.      dostęp do aktywności i imprez kulturalnych, środków przekazu,

f.        pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących codziennych spraw np. kontakty w instytucjach publicznych

g.      wyżywienie – min. 2 posiłki.

h.      transport

Jako działanie uzupełniające ofertę DDP organizowane jest  wsparcie dla opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych. W pierwszej kolejności wsparcie kierowane jest do opiekunów uczestników DDP, przewiduje także możliwość udziału opiekunów osób niesamodzielnych spoza DDP.

Wartość projektu: 1.865.106,00 pln

Całkowita wartość dofinansowania: 1.678.595,40 pln

Projekt realizowany przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w partnerstwie z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.