Innowacyjny – Gotowy do pracy!

 

blank

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020 r. – 31.12.2023 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, dla których organem prowadzącym jest Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne.

blank

Głównym celem projektu jest stworzenie 495 uczniom/uczennicom szkół zawodowych BZDZ, w woj. kujawsko-pomorskim możliwości podniesienia efektywności kształcenia  zawodowego oraz zdobycia doświadczenia zawodowego, nabycia, podniesienia lub uzupełnienia umiejętności praktycznych oraz wzmocnienia zdolności do zatrudnienia w okresie do 31.12.2023 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu otrzymają wsparcie w postaci:

  • staży zawodowych w zawodzie logistyk lub informatyk dla uczniów w wymiarze jednego miesiąca (staże wakacyjne). Z tytułu odbywania stażu uczniowi/uczennicy przysługuje: stypendium stażowe; zwrot kosztów dojazdu na staż; ubezpieczenie NNW w trakcie stażu; szkolenie BHP i badania lekarskie; materiały zużywalne niezbędne do odbycia stażu zgodnie z potrzebami wskazanymi przez zakład pracy (tzw. wyprawka stażowa).
  • szkoleń specjalistycznych dla uczniów 18+: operator wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowej oraz pilot drona zakończonych uzyskaniem kompetencji zawodowych, a także z zakresu ładu społecznego.
  • warsztatów dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego przygotowujących uczniów do wejścia dna rynek pracy, planowania własnej kariery, obycia się z procesem rekrutacji i prawem pracy.
  • studiów podyplomowych dla nauczycieli na kierunkach Logistyka i Doradca zawodowy
  • kursów specjalistycznych dla nauczycieli.
  • nowoczesnej międzyszkolnej pracowni logistycznej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Wartość projektu: 2.086.792,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.878.113,52 zł

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem sekretariatów szkół BZDZ w województwie kujawsko-pomorskim oraz Biura Projektu.

Pliki do pobrania

Biuro projektu:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne

Fordońska120, 85-739 Bydgoszcz

tel. 795 591 370,

e-mail: lukasz.nalewajk@bzdz.pl