AKCJA!!! Stażowa mobilizacja!

blankDokumenty do pobrania:

Ulotka PDF:

Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2019 r. – 30.09.2021 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i skierowany jest do uczniów szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, dla których organem prowadzącym jest Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne.

Głównym celem projektu jest stworzenie 258 uczniom/uczennicom szkół zawodowych BZDZ, w woj. kujawsko-pomorskim możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego, nabycia, podniesienia lub uzupełnienia umiejętności praktycznych oraz wzmocnienia zdolności do zatrudnienia w okresie do 30.09.2021 roku.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu otrzymają wsparcie w postaci: staży zawodowych w wymiarze jednego miesiąca (staże wakacyjne lub weekendowe). Z tytułu odbywania stażu uczniowi/uczennicy przysługuje: stypendium stażowe; zwrot kosztów dojazdu na staż; ubezpieczenie NNW w trakcie stażu; szkolenie BHP i badania lekarskie; materiały zużywalne niezbędne do odbycia stażu zgodnie z potrzebami wskazanymi przez zakład pracy (tzw. wyprawka stażowa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Wartość projektu: 833 662,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 750 296,25 PLN