„Akademia Kwalifikacji Zawodowych – kształcenie ustawiczne szansą na zdobycie zawodu”

Projekt „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – kształcenie ustawiczne szansą na zdobycie zawodu” realizujemy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.1. Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania projektu: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

więcej o projekcie …

blank

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.