Matura i egzaminy zawodowe

Egzamin maturalny

Wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzaminów maturalnych w Szkole Technicznej dostępny tutaj

Uwaga: 4, 5 i 6 maja (język polski PP, matematyka PP i angielski PP) w sali nr 1 piszą tegoroczni absolwenci dotychczasowych klas A i B.  Absolwenci z lat wcześniejszych w sali nr 13. Klasa C zgodnie z otrzymanymi indywidualnymi harmonogramami.

Na egzamin przychodzimy godzinę przed rozpoczęciem. Zdający piszący w sali gimnastycznej SP5 – zgodnie z otrzymanym grafikiem.

W roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.
W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego  lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej.
Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r.
W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:
a. nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na
świadectwie otrzyma wynik – 0%
b. otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r.
egzaminu nie przeprowadzano.”
c. otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych
punktów procentowych.

W roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.
Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
a. nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na
świadectwie otrzyma wynik – 0%
b. przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany
wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.
Osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego i zaliczyły wszystkie pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), maja prawo do 31 maja 2021 roku złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31.) bez przystępowania do niezdanych egzaminów ustnych oraz obowiązkowego (w poprzednich latach) przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Każdy z Was zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi CKE, MEN, GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania w Szkole Technicznej BZDZ w Chojnicach w 2021 r. egzaminów: maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ).” oraz „Procedurami bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującymi na terenie Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach. Obowiązują od 1 września 2020r.”

(W/w procedury zostały przesłane do Was drogą mailową. Dodatkowo procedury zostały zamieszczone w gablocie szkolnej oraz dostępne są w sekretariacie szkoły.)

Przypominamy o posiadaniu własnych przyborów  oraz przestrzeganiu reżimu sanitarnego.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego (EM)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

EM 2021 Załącznik 01a Deklaracja Wariant A

 

 

 

Wynik egzaminu maturalnego

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania.

Harmonogram egzaminów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA nr 1

Prosimy zdających o przybycie godzinę przed planowanym rozpoczęciem egzaminu.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 4 maja 2021 roku i potrwa do 20 maja. Ostateczny termin złożenia deklaracji mija 7 lutego 2021r. Deklaracje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione. Po 07.02.2021 nie można również dokonywać zmian w deklaracjach ani składać rezygnacji z egzaminu maturalnego. 

Termin dodatkowy – 1 do 16 czerwca br.

Termin poprawkowy:

 • egzamin pisemny 24 sierpnia (wtorek) 2021r., godz. 9:00

Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym:

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2021 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2021 r

Wyniki egzaminu w terminie poprawkowym:

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 10 września 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2021 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2021 r

 

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE www.cke.gov.pl oraz OKE www.oke.gda.pl

Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;
 • arkusze próbne, arkusze pokazowe;
 • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;
 • filmy egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego;
 • zbiory zadań z matematyki;
 • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019.

 

Egzaminy zawodowe

Rok szkolny 2020/2021

Każdy z Was zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi CKE, MEN, GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania w Szkole Technicznej BZDZ w Chojnicach w 2021 r. egzaminów: maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ).” oraz „Procedurami bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującymi na terenie Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach. Obowiązują od 1 września 2020r.”

(W/w procedury zostały przesłane do Was drogą mailową. Dodatkowo procedury zostały zamieszczone w gablocie szkolnej oraz dostępne są w sekretariacie szkoły.)

Aktualizacja komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku – Formuła 2017

Aktualizacja komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku – Formuła 2012

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń 2021 31 marca 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń 2021r. 8 kwietnia 2021 r.
Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 30 kwietnia 2021 r. 28 maja 2021 r.

Uwaga, deklaracje na egzaminy poprawkowe należy złożyć do 8 kwietnia!

Deklaracja (załącznik nr 3) zawarta jest w Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2020 r. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *