Matura i egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

Rok szkolny 2022/2023

 

Egzaminy zawodowe oraz potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej zostaną przeprowadzone w dniach:

  • egzaminy praktyczne w kwalifikacjach: SPL.04, SPL.01 (Formuła 2019) oraz AU.32  (Formuła 2017) – 01.06.2023
  • egzaminy pisemne w kwalifikacjach: SPL.01 (Formuła 2019) – 02.06.2023

Komunikat o przyborach pomocniczych Formuła 2019 – część pisemna w sesji Lato 2023r. 

Komunikat o przyborach pomocniczych Formuła 2019 – część praktyczna w sesji Lato 2023 r.

Komunikat o przyborach pomocniczych Formuła 2017 – część praktyczna w sesji Lato 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023

Egzamin maturalny

Rok szkolny 2022/2023

Szczegółowe informacje o miejscu i terminie egzaminów maturalnych znajdują się na stronie wyniki.edu.pl/login

W 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2015 ( m.in. dla absolwentów 4 letniego technikum), jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. Dz.U. 2022 poz. 1698 oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

Zdający deklaruje przystąpienie do egzaminu w 2023 roku w części obowiązkowej z następujących przedmiotów:

w części pisemnej z:
– języka polskiego na poziomie podstawowym
– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– matematyki na poziomie podstawowym
– języka mniejszości narodowej (absolwenci takich szkół)
– wybranego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony).

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2023 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.

W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego nie musi przystąpić absolwent 4-letniego technikum z lat 2006–2023 jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Absolwent 4-letniego technikum, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r. uzyskał dyplom zawodowy na poziomie technika, może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji  z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2023 r.

Absolwent wnosi opłatę za egzamin maturalny za każdy przedmiot dodatkowy i obowiązkowy w części ustnej i w części pisemnej zdawany po raz trzeci i kolejny albo za egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił w deklaracji, ale do niego nie przystąpił. Opłata powinna być wniesiona w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2023 roku.

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Dowód wniesienia opłaty (opisany tak, aby jednoznacznie można było stwierdzić, kto wpłaca i za jaki egzamin, czyli w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, opłacany przedmiot, oraz 5 ostatnich cyfr numeru PESEL) za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie  od 1 stycznia do 7 marca 2022 r.

Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa od 1 stycznia do 7 marca 2022 r. dyrektorowi szkoły, w której została złożona deklaracja.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku

Wynik egzaminu maturalnego

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE www.cke.gov.pl oraz OKE www.oke.gda.pl

Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *