Matura i egzaminy zawodowe

 

Egzaminy zawodowe

Rok szkolny 2021/2022

Wewnętrzny harmonogram- CZERWIEC 2022

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. – Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. – Formuła 2019

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – formuła 2019

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – Formuła 2017

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – Formuła 2012

 

Egzamin maturalny

Szczegółowe informacje o miejscu i terminie egzaminów maturalnych znajdują się na stronie wyniki.edu.pl

Zdający deklaruje przystąpienie do egzaminu w 2022 roku w części obowiązkowej z następujących przedmiotów:

w części pisemnej z:
– języka polskiego na poziomie podstawowym
– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– matematyki na poziomie podstawowym
– języka mniejszości narodowej (absolwenci takich szkół)
– wybranego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony).

W 2022 roku nie przeprowadza się egzaminów maturalnych w części ustnej z wyjątkiem osób, które:

    1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązane są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
    2. zobowiązane są przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego nie musi przystąpić absolwent:

    1. 4-letniego technikum z lat 2006–2022 albo
    2. branżowej szkoły II stopnia z roku 2022, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,

jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

Absolwent 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał dyplom zawodowy na poziomie technika, może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji  z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5b) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2022 r.

Absolwent wnosi opłatę za egzamin maturalny za każdy przedmiot dodatkowy i obowiązkowy w części ustnej i w części pisemnej zdawany po raz trzeci i kolejny albo za egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłosił w deklaracji, ale do niego nie przystąpił. Opłata powinna być wniesiona w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2022 roku.

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Dowód wniesienia opłaty (opisany tak, aby jednoznacznie można było stwierdzić, kto wpłaca i za jaki egzamin, czyli w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, opłacany przedmiot, oraz 5 ostatnich cyfr numeru PESEL) za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie  od 1 stycznia do 7 marca 2022 r.

Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa od 1 stycznia do 7 marca 2022 r. dyrektorowi szkoły, w której została złożona deklaracja.

Egzamin maturalny w formule 2023

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023.

Wynik egzaminu maturalnego

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE www.cke.gov.pl oraz OKE www.oke.gda.pl

Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.