Matura i egzaminy zawodowe

 

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminów maturalnych dostępne będą od 5 lipca po zalogowaniu do SIOEO. Świadectwa dojrzałości będą do odebrania w sekretariacie od 5 lipca 2021r. Zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu, jeżeli nie później niż do 12 lipca 2021r. złożą przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (oryginał w sekretariacie lub skan mailem na adres chojnice@bzdz.pl) oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu. Oświadczenie do pobrania tutaj.

W roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.
W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego  lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej.
Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r.
W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:
a. nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na
świadectwie otrzyma wynik – 0%
b. otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r.
egzaminu nie przeprowadzano.”
c. otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych
punktów procentowych.

W roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.
Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
a. nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik – 0%
b. przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.
Osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego i zaliczyły wszystkie pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), maja prawo do 31 maja 2021 roku złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31.) bez przystępowania do niezdanych egzaminów ustnych oraz obowiązkowego (w poprzednich latach) przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Każdy z Was zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi CKE, MEN, GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania w Szkole Technicznej BZDZ w Chojnicach w 2021 r. egzaminów: maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ).” oraz „Procedurami bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującymi na terenie Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach. Obowiązują od 1 września 2020r.”

(W/w procedury zostały przesłane do Was drogą mailową. Dodatkowo procedury zostały zamieszczone w gablocie szkolnej oraz dostępne są w sekretariacie szkoły.)

Przypominamy o posiadaniu własnych przyborów  oraz przestrzeganiu reżimu sanitarnego.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego (EM)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

EM 2021 Załącznik 01a Deklaracja Wariant A

 

 

 

Wynik egzaminu maturalnego

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania.

Harmonogram egzaminów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA nr 1

Prosimy zdających o przybycie godzinę przed planowanym rozpoczęciem egzaminu.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 4 maja 2021 roku i potrwa do 20 maja. Ostateczny termin złożenia deklaracji mija 7 lutego 2021r. Deklaracje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione. Po 07.02.2021 nie można również dokonywać zmian w deklaracjach ani składać rezygnacji z egzaminu maturalnego. 

Termin dodatkowy – 1 do 16 czerwca br.

Termin poprawkowy:

 • egzamin pisemny 24 sierpnia (wtorek) 2021r., godz. 9:00

Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym:

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2021 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2021 r

Wyniki egzaminu w terminie poprawkowym:

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 10 września 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2021 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2021 r

 

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE www.cke.gov.pl oraz OKE www.oke.gda.pl

Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;
 • arkusze próbne, arkusze pokazowe;
 • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;
 • filmy egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego;
 • zbiory zadań z matematyki;
 • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019.

Egzaminy zawodowe

Rok szkolny 2020/2021

Każdy z Was zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi CKE, MEN, GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania w Szkole Technicznej BZDZ w Chojnicach w 2021 r. egzaminów: maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ).” oraz „Procedurami bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującymi na terenie Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach. Obowiązują od 1 września 2020r.”

(W/w procedury zostały przesłane do Was drogą mailową. Dodatkowo procedury zostały zamieszczone w gablocie szkolnej oraz dostępne są w sekretariacie szkoły.)

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów w roku 2021

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Aktualizacja komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku – Formuła 2017

Aktualizacja komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku – Formuła 2012

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 formuła 2017

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 formuła 2012

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec 2021 31 sierpnia 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń 2021r. 8 września 2021 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *