Terminy kursów i szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów oraz szkoleń.
W szczegółach znajdziecie Państwo dane kontaktowe. W razie pytań służymy pomocą i zapraszamy do zapisów!
Aby ułatwić przeglądanie w widoku kalendarza można wybrać lokalizację.

Wrz
20
pt
2019
Operator żurawi przenośnych (HDS)
Wrz 20 całodniowy

Zaczynamy 20 września 2019 roku oraz 07 października 2019 r.

Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych daje uprawnienia do operowania hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Kurs kończy się egzaminem, a po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymuje się uprawnienia do obsługi HDS. Kurs obsługi HDS przeznaczony jest dla kierowców zawodowych i prywatnych właścicieli firm usługowych i transportowych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o możliwość załadunku.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przenośnych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.

Wymagania do rozpoczęcia kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez komisję UDT. Jego efektem jest otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT poświadczającego uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych (HDS). Posiadacz takich kwalifikacji może podjąć pracę przy obsłudze żurawi samochodowych typu HDS przeładunkowych, przewoźnych.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Wrz
23
pon
2019
Kurs energetyczny z egzaminami URE/SEP (nabycie i odnowienie uprawnień)
Wrz 23 całodniowy

Zapraszamy do udziału w kursie energetycznym z uprawnieniami URE/SEP – nabycie/odnowienie uprawnień

Zaczynamy 23 września 2019 roku.

Gr. I – urządzenia i sieci elektryczne – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej. Zakres: pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10*

Gr. II – urządzenia cieplne – pełen zakres*

Gr. III – urządzenia i sieci gazowe, zakres: pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10*

* Rodzaj i zakres uprawnień zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz.1189).

Szkolenie kończy się egzaminem URE/SEP.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Kursy dla operatorów maszyn budowlanych: koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe
Wrz 23 całodniowy
 • koparkoładowarki, wszystkie kl. III – początek 24.09.2019 r.
 • koparki jednonaczyniowe kl. III – początek 25.09.2019 r.
 • ładowarki jednonaczyniowe kl. I i kl. III – początek 23.09.2019 r.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenia co najmniej podstawowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające  „Brak przeciwwskazań do wykonywania i pobierania praktycznej nauki podczas kursu operatora …………………….” wskazać określoną specjalność (np. operator koparkoładowarki).

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.

Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Kwalifikowany kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów
Wrz 23 całodniowy

Początek kursu 23 września 2019 r. godz. 16.00.

 Cel kursu

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej.

 Informacje organizacyjne

Program kursu zgodny jest z wymogami Ministra Edukacji Narodowej określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

Zakres szkolenia:

 1. Podstawy pedagogiki
 2. Podstawy psychologii
 3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego
 4. Praktyka metodyczna

Szkolenie obejmuje 80 godziny zajęć dydaktycznych z zakresu teorii i praktyki.

Warunki przystąpienia do kursu

Zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017, poz. 1644), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów powinni posiadać:

 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Paź
3
czw
2019
Kurs Pracownik administracyjno-biurowy z egzaminem ECCC
Paź 3 całodniowy

Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się m.in. obsługą klientów, pisaniem pism urzędowych, odbieraniem poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzeniem dokumentacji firmowej oraz wykonuje wiele innych zadań związanych z prowadzeniem biura.

Kurs obejmuje ponadto podstawy obsługi:

 • edytora tekstu (Word) na poziomie podstawowym, ustawienia strony, formatowanie tekstu, kopiowanie i wklejanie tekstu, obrazów, grafik, oraz drukowanie.
 • arkusza kalkulacyjnego (Excel) na poziomie podstawowym, stosowanie formuł i funkcji, tworzenie i edycję wykresów, przykłady zastosowania funkcji dla dat, czasu i tekstu, tworzenie konspektów, formatowanie warunkowe, zarządzanie skoroszytami oraz drukowanie

Kurs adresowany jest do każdego, kto stara się o pracę w biurze oraz chce podnieść swoje kwalifikacje w zakresie profesjonalnego administrowania pracą biura.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie minimum średnie oraz mających ukończone 18 lat (pełnoletnich).

Po zakończonym kursie otrzymujesz dokumenty – zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu oraz suplement do zaświadczenia, ponadto po zdanym egzaminie ECCC – stosowny Certyfikat.

Początek kursu 3 października 2019 roku.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Paź
7
pon
2019
Kurs komputerowy z egzaminem ECCC
Paź 7 całodniowy

Zapraszamy do udziału w kursie komputerowym.

Kurs obejmuje podstawy obsługi:

 • edytora tekstu (Word) na poziomie podstawowym, ustawienia strony, formatowanie tekstu, kopiowanie i wklejanie tekstu, obrazów, grafik, oraz drukowanie.
 • arkusza kalkulacyjnego (Excel) na poziomie podstawowym, stosowanie formuł i funkcji, tworzenie i edycję wykresów, przykłady zastosowania funkcji dla dat, czasu i tekstu, tworzenie konspektów, formatowanie warunkowe, zarządzanie skoroszytami oraz drukowanie

Uczestnik szkolenia pozna podstawowy obsługi ww programów i umiejętność ich wykorzystania w praktyce.

Początek kursu 7 października 2019 roku.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Paź
10
czw
2019
Kurs manicure – przedłużanie paznokci metodą żelową
Paź 10 całodniowy

Kurs rozpoczynamy 15 października 2019 r.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Przedłużanie paznokci metodą żelową to jeden z najpopularniejszych rodzajów manicure. Jeśli chcesz zostać stylistką paznokci i zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną, i praktyczną

 to zapraszamy na kurs przedłużania paznokci metodą żelową. Manicure żelowy jest metodą przedłużania paznokci polegającą na modelowaniu światłem przy użyciu lampy UV/LED oraz specjalnego żelu. Efekt przedłużania utrzymuje  się do kilku tygodni, dlatego metoda ta jest tak popularna wśród kobiet, którym zależy na długotrwałym efekcie zadbanych paznokci.

Kurs przedłużania paznokci żelem trwa 16 godzin i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Nasza kadra szkoleniowa przeprowadza profesjonalne szkolenia, po których uczestniczka będzie gotowa do pracy metodą żelową.

Program kursu:

 • BHP i przepisy sanitarne w gabinecie kosmetycznym, zasady dezynfekcji,
 • Choroby paznokci,
 • Budowa płytki paznokciowej,
 • Rodzaje pilników i ich gradacje,
 • Zastosowanie frezarki,
 • Przygotowanie naturalnej płytki paznokcia,
 • Nakładanie tipsów i formy – nadanie prawidłowego kształtu,
 • Nakładanie żelu na tipsie i formie,
 • Podstawy zdobienia – french, efekt syrenki, lustra itp.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Paź
14
pon
2019
Kurs Opiekun osób starszych
Paź 14 całodniowy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi. Kurs umożliwia zapoznanie z zagadnieniami z życia codziennego osób starszych.

Realizowane zagadnienia:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna
 • Etyka w zawodzie opiekuna ,elementy relacji opiekun – klient
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego i sposoby zadbania o siebie, by nie być przeciążonym psychicznie
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Proces starzenia się organizmu człowieka
 • Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku. Opieka nad umierającym
 • Aktywizowanie i organizowanie czasu wolnego osobie starszej
 • Stosowanie elementów rehabilitacji
 • Formy pomocy osobom starszym świadczone przez instytucje – dps, dzienne domy pomocy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie

Początek kursu 14 października 2019 roku.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Paź
21
pon
2019
Kurs Kierowca operator wózków jezdniowych
Paź 21 całodniowy

Początek kursu 21 października 2019 r.

Kurs przeprowadzany w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończący się egzaminem przed komisją UDT.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Paź
23
śr
2019
Egzamin mistrzowski i czeladniczy
Paź 23 całodniowy

Najbliższy termin egzaminu:  23 października 2019 roku.

Egzamin mistrzowski

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Do egzaminu mistrzowskiego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, także:
  1. co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  2. co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz  tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres  zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Egzamin czeladniczy

Warunki przystąpienia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie w formie pozaszkolnej w zakresie zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia z egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice

Paź
28
pon
2019
Kurs Operator podestów ruchomych
Paź 28 całodniowy

Początek kursu 28 października 2019 r.

Kurs przeprowadzany w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego i kończący się egzaminem przed komisją UDT.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
52 397 34 16

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
Ul. Lichnowska 5, Chojnice