Aktualności Technikum Mundurowego Kołaczkowo

Twój wybór – Twoja przyszłość

Ósmoklasisto, stoisz w tej chwili na ścieżce prowadzącej do wyboru swoich drzwi do przyszłości. My proponujemy Ci nasze. Otwórz je, przyjdź do nas i zdobądź tytuł technika logistyka realizując jednocześnie wybrany profil mundurowy: straż, policja, wojsko, służba więzienna.

Zapraszamy do zakładki Rekrutacja, gdzie pobierzesz kwestionariusz osobowy.  Możesz go złożyć za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

 

Logistyk – zawód z przyszłością

Logistyk – jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów. Specjaliści z dziedziny logistyki są niezbędni nie tylko w transporcie, ale również budownictwie, motoryzacji, elektronice czy też energetyce.

Czym się zajmuje logistyk?

Przede wszystkim technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem oraz kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do klienta. Analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, gdzie wykorzystuje w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, technik logistyk musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, ale też i analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie:
– szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje,
– posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją.
Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku.
Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi oraz jako magazynierzy. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się:
– wysokiej kultury osobistej,
– umiejętności jasnego formułowania przekazu,
– znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
– zasad negocjacji,
– dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem, który potwierdza kwalifikacje w zawodzie technika logistyka
• SPL.01 Obsługa magazynów
• SPL.04 Organizacja transportu
Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów kierunkowych na uczelniach wyższych.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Egzaminy maturalne w naszej szkole dobiegły końca. Od poniedziałku rozpoczynamy egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zgodnie z ogłoszonym wcześniej harmonogramem. Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz zastosowaniu się do wytycznych w związku z zagrożeniem wirusem covid-19.

Szczegółowy harmonogram oraz informacje o bezpieczeństwie znajdują się w zakładce Egzaminy zawodowe i matury

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z aktualną sytuacją w kraju i zagrożeniem covid-19, nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Świadectwo będą mogli odebrać uczniowie lub prawni opiekunowie 25 czerwca 2020 roku od wychowawców klas w wejściu na patio szkoły (drzwi od parkingu pracowników szkoły) w godzinach 900 – 1100.

Prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz z przestrzeganie rygoru sanitarnego (obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą).

Osoby, które nie chcą lub nie mogą odebrać świadectwa 25 czerwca będą mogły to zrobić w innym terminie w sekretariacie szkoły w dni robocze od godziny 8.00 do 13.00 za okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Egzaminy maturalne

Maturzysto, zanim podejdziesz do egzaminu maturalnego zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa przed, w trakcji i po egzaminie. Informacje o bezpieczeństwie oraz komunikat o materiałach pomocniczych dostępne w zakładce

Egzaminy zawodowe i matury 

Matura 2020

Drodzy Maturzyści,

w załączniku znajduje się harmonogram egzaminów maturalnych 2020

Harmonogram matur – pobierz

Egzamin maturalny pisemny

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej.

W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami

Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Wynik egzaminu maturalnego

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat

Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.

Terminy odebrania świadectw i zaświadczeń

  • Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.
  • 31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe.
  • 12 października 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego i przekazane certyfikaty oraz dyplomy zawodowe.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wsparcie psychologiczne

W związku z zamknięciem szkół spowodowanym epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 opracowany został plan wsparcia psychologicznego dla szkół mundurowych. Wszystkie informacje i szczegóły dotyczące tego wsparcia znajdują się w załączniku.

Pobierz załącznik

Materiały dla uczniów 1 – wejdź i zobacz

Materiały dla uczniów 2 – wejdź i zobacz

materiały dla uczniów 3 – wejdź i zobacz

Materiały dla uczniów 4 – wejdź i zobacz

Materiały dla uczniów 5 – wejdź i zobacz

Artykuł dla rodziców 

 

Pożegnanie absolwentów

Po czterech wspólnie spędzonych latach żegnamy kolejnych absolwentów naszej szkoły. Przyszło nam się rozstać w tej niecodziennej i trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Mamy nadzieję, że już niebawem wszyscy spotkamy się na Waszym egzaminie maturalnym.
Chociaż Wy teraz zdajecie bardzo trudny egzamin, a Waszego rocznika z powodu aktualnej sytuacji w kraju na pewno nikt z nas długo nie zapomni.
Właśnie wkraczacie w nowy etap życia. Na tej drodze, którą teraz będziecie kroczyć życzymy Wam dużo szczęścia i pomyślności w realizowaniu marzeń i pragnień, wiary we własne umiejętności oraz siły, aby osiągnąć wyznaczone cele.