Warsztaty dla dyrektorów i wicedyrektorów

WARSZTATY dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek
oraz dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczej

TEMAT

Wymagania MEN podstawą działań przedszkola, szkoły, placówki – sposoby analizowania wymagań MEN z radą pedagogiczną

Cele

Dyrektor organizatorem zespołowego działania nauczycieli ukierunkowanego na znajomość oraz spełnianie wymagań

PROGRAM warsztatów

 1. Wymagania MEN – różne sposoby ich analizowania na zebraniach rady pedagogicznej oraz na zebraniach zespołów nauczycielskich

 2. Obserwacje zajęć edukacyjnych przez dyrektora i wicedyrektora – przykładowe arkusze obserwacji

 3. Metody i narzędzia badawcze przydatne w analizowaniu
  i monitorowaniu wymagań MEN

 4. Aktualności oświatowe

Liczba godz.

8 godz.

Wykładowca

Krystyna Witek- specjalista w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą; autor programu i materiałów szkoleniowych

 

WARSZTATY dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek
oraz dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczej

TEMAT

STATUT przedszkola, szkoły i jego nowelizacja

Cele

Dostosowanie statutu przedszkola, szkoły do aktualnych wymagań określonych w przepisach prawa

PROGRAM warsztatów

 1. Zmiany w przepisach prawa wymagające zaktualizowania statutu szkoły i przedszkola

 2. Procedura wprowadzania zmian w statucie szkoły

 3. Wprowadzanie zmian w statucie a) szczegółowe zadania: dyrektora; nauczycieli, specjalistów; wychowawcy oddziału

b) zadania nauczycieli pełniących funkcje, m.in. przewodniczący zespołu nauczycielskiego, opiekun ucznia zdolnego, opiekun samorządu uczniowskiego, opiekun stażu, … c) zadania statutowych zespołów nauczycielskich

Liczba godz.

12 godz. (2 x po 6 )

Wykładowca

Krystyna Witek- specjalista w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą; autor programu i materiałów szkoleniowych

 

WARSZTATY dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek
oraz dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczej

TEMAT

PROGRAM WYCHOWAWCZY załącznikiem do statutu przedszkola
i szkoły –
Jak go tworzyć i doskonalić?

Cele

Dostosowanie programu wychowawczego przedszkola, szkoły do aktualnych wymagań oraz własnych potrzeb

PROGRAM warsztatów

 1. Uregulowania prawne o statucie przedszkola i szkoły

 2. Tworzenie programu wychowawczego z udziałem nauczycieli, uczniów i rodziców

 3. Budowa” programu wychowawczego

 4. Program wychowawczy przedszkola i szkoły w rocznych planach

 5. Monitorowanie i ewaluacja programu wychowawczego przedszkola i szkoły

Liczba godz.

8 godz.

Wykładowca

Krystyna Witek- specjalista w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą; autor programu i materiałów szkoleniowych

 

WARSZTATY dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek
oraz dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczej

TEMAT

DYREKTOR przywódcą edukacyjnym – zarządzanie przedszkolem, szkołą, placówką

Cele

Doskonalenie umiejętności przywódczych kadry kierowniczej ukierunkowanych na jakościowe zarządzanie szkołą

PROGRAM warsztatów

 1. Wyzwania dla dyrektora szkoły płynące z wymagań MEN oraz określone w poradnikach MEN

 2. Zadania dyrektora związane z wydawaniem decyzji, zezwoleń, zarządzeń, realizacją uchwał organów szkoły, zawiadamianiem, zwalnianiem, ustalaniem, informowaniem, uzgadnianiem, powoływaniem, tworzeniem – opracowanie przykładowego „Niezbędnika dyrektora”

 3. Sposoby budowania potencjału organów szkoły

 4. Dokumentowanie pracy przedszkola i szkoły

Liczba godz.

10 godz.

Wykładowca

Krystyna Witek- specjalista w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą; autor programu i materiałów szkoleniowych

 

WARSZTATY dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek
oraz dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczej

TEMAT

Planowanie pracy szkoły, przedszkola: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w tym ewaluacja wewnętrzna „w jeden dzień”- metodą profil szkoły

Cele

Doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego

PROGRAM warsztatów

 1. Zadania dyrektora związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego

 2. Źródła opracowania planu nadzoru pedagogicznego

 3. Opracowanie przykładowego planu nadzoru pedagogicznego

 4. Ewaluacja wewnętrzna metodą profil szkoły

Liczba godz.

10 godz.

Wykładowca

Krystyna Witek- specjalista w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą; autor programu i materiałów szkoleniowych

 

WARSZTATY dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek
oraz dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczej

TEMAT

Podsumowanie rocznej pracy przedszkola, szkoły, placówki z zastosowaniem nowatorskich metod: OPEN SPACE; WORLD CAFE; DO DO; PROFIL SZKOŁY

Cele

Dyrektor przedszkola, szkoły, placówki organizatorem zespołowego działania nauczycieli oraz innych podmiotów

PROGRAM warsztatów

 1. Przepisy prawa o zadaniach dyrektora i nauczycieli związanych z analizowaniem ocenianiem pracy szkoły

 2. Wybrane zakresy działań szkoły będące przedmiotem analizy i oceny

 3. Nowatorskie metody oraz narzędzia badawcze przydatne
  w podsumowaniu rocznych działań szkoły

 4. Organizacja zebrania rady pedagogicznej podsumowującego roczną działalność szkoły

 5. Aktualności oświatowe

Liczba godz.

10 godz.

Wykładowca

Krystyna Witek- specjalista w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą; autor programu i materiałów szkoleniowych