Projekty Unijne

AKTUALNE PROJEKTY

1. „Za mundurem staże sznurem”

EFRR3

Projekt „Za mundurem staże sznurem” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O projekcie

Realizator: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
Cel projektu: celem projektu jest stworzenie możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego dla 179 uczniów i uczennic z województwa kujawsko-pomorskiego czterech szkół kształcenia zawodowego: Szkoły Technicznej przy BZDZ w Bydgoszczy, Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie, Szkoły Technicznej Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kołaczkowie, Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim poprzez realizację wysokiej jakości staży zawodowych u regionalnych pracodawców w okresie do 31.10.2017 r.
Termin realizacji: 01.06.2016 r. – 31.10.2017 r.
Projekt skierowany jest do uczniów, którzy spełniają łącznie trzy niżej wymienione kryteria:
Uczeń/uczennica uczęszcza do:
 1. Jednej z 4 „mundurowych” technicznych szkół kształcenia zawodowego (technikum) dla których organem prowadzącym jest Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego: tj. do a) Szkoły Technicznej przy BZDZ w Bydgoszczy lub b) Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie lub c) Szkoły Technicznej Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kołaczkowie lub d) Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim;
 2. Klasy 1 lub klasy 2;
 3. Klasy o kierunku kształcenia: a) technik logistyk lub b) technik informatyk lub c) technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.
Planowane efekty: udział 179 uczniów w stażach zawodowych w tym: w 160 stażach zawodowych organizowanych w okresie ferii letnich oraz 19 stażach weekendowych; wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 179 uczniów i uczennic z czterech szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Bydgoszczy, Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie i Kołaczkowie dla których organem prowadzącym jest Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego.
Wartość projektu: 618 143,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 525 422,18 zł

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 1. Regulamin rekrutacji_BZDZ aktualny – data aktualizacji 24.01.2017 r.
 2. Regulamin rekrutacji_BZDZ nieaktualny
Dokumenty rekrutacyjne:
 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie
Biuro projektu:
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
ul. Fordońska 120 – budynek C
85-739 Bydgoszcz
Dodano: 2016-06-01

 2. „Z  komputerem na ty – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”

efs_samorzad_kolor-1024x1021

Projekt „Z komputerem na ty – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

O projekcie

Realizator: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
Partner projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
Cel projektu: Nabycie kompetencji w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP).
Termin realizacji: 01.06.2016 r. – 30.11.2017 r.
Projekt skierowany jest do osób:
 1. Pracujących (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzących własną działalność gospodarczą);
 2. Posiadających wykształcenie maksymalnie średnie;
 3. W wieku 25-65 lat;
 4. Zamieszkujących w województwie wielkopolskim.
W ramach kursu zapewniamy:
 1. Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie komputerowym przygotowującym do egzaminu zewnętrznego;
 2. Wykwalifikowaną kadrę wykładowców;
 3. Materiały szkoleniowe: podręcznik/skrypt, pendrive, notes, długopis;
 4. Certyfikat wewnętrzny – potwierdzający ukończenie szkolenia i umożliwiający przestąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK;
 5. Certyfikat zewnętrzny (po zdaniu egzaminu zewnętrznego) – potwierdzający nabycie kompetencji TIK.
Zakres ramowy szkolenia:
 1. Informacja i komunikacja w sieci Internet;
 2. Tworzenie treści informatycznych – praca z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym;
 3. Bezpieczeństwo w sieciach i Internecie;
 4. Rozwiązywanie problemów technicznych.
Organizacja szkoleń:
 1. Grupy szkoleniowe – 10 osobowe – ILOŚĆ GRUP OGRANICZONA;
 2. Dobór grup w oparciu o testy wstępne – dobór uczestników o tym samym poziomie wiedzy;
 3. Czas trwania kursu – 60 godz. dydaktycznych;
 4. Każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym;
 5. Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – max 4 godz. dydaktyczne (3 zegarowe) /1 dzień.
Forma egzaminu – CERTYFIKACJA:
Egzaminy zewnętrzne – przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną.
Biuro projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6
60-179 Poznań
Dodano: 2016-06-01

 3. „Nowe możliwości – lepsze perspektywy. Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia się przez całe życie”

Untitled-1

Projekt „Nowe możliwości – lepsze perspektywy. Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia się przez całe życie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Realizator: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
Partner projektu: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG Remigiusz Koc
Partner ponadnarodowy: E U R O P A: Movilidad Estudiantil, S. L., Hiszpania
Cel projektu: opracowane i wdrożone do praktyki przez 35 podmiotów kompleksowe rozwiązanie w postaci Zintegrowanego Asystenta Rozwoju, które zwiększy poziom dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. 
ZAR będzie rozwiązaniem innowacyjnym, łączącym dwa elementy: moduł bezpośredniej interakcji (specjalnie opracowane gry diagnostyczne prowadzone w formie zajęć grupowych) i modułu interakcji pośredniej (autorska aplikacja mobilna).
Termin realizacji: 01.08.2016 r. – 31.01.2019 r.
Wartość projektu: 1 120 044,62 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 086 144,62 zł
Biuro projektu:
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
ul. Fordońska 120 – budynek C
85-739 Bydgoszcz
 Dodano: 2016-08-01

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie
„Nowe możliwości – lepsze perspektywy.
Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia się przez całe życie”

Rodzaj wsparcia Data, godzina udzielenia wsparcia Adres realizacji wsparcia
 wsparcie grupowe  01.08.2017, 8:00-16:00 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert Bartłomiej Daroszewski,
ul. Barska 12J, 87-800 Włocławek
wsparcie grupowe  02-03.08.2017, godz. 8:00-16:00; godz 8:00-16:00 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert Bartłomiej Daroszewski,
ul. Barska 12J, 87-800 Włocławek
 wsparcie grupowe  18.08.2017, godz. 9:00-17:00 Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej, Adres: Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz
  wsparcie grupowe 19-20.08.2017, godz. 9:00-17:00, godz. 9:00-17:00 Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej. Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie, Smerzyn 62, 89-210 Łabiszyn
wsparcie grupowe  21.08.2017, godz. 8:00-16:00 Powiatowy Urząd Pracy
w Działdowie,  ul. Chopina 6, Działdowo
wsparcie grupowe 22-23.08.2017, godz. godz. 8:00-16:00; godz 8:00-16:00 Powiatowy Urząd Pracy
w Działdowie, ul. Chopina 6, Działdowo
wsparcie grupowe 01.08.2017, 8:00-16:00 INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz
 Dodano: 2017-07-26

4. Profesjonalne doradztwo personalne = zatrudnienie; projekt dla osób bezrobotnych zamieszkujących powiat: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski i słupski”

logo_pomorskie

Projekt „Profesjonalne doradztwo personalne = zatrudnienie; projekt dla osób bezrobotnych zamieszkujących powiat: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski i słupski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Realizator: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
Partner projektu: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG Remigiusz Koc
Cel projektu: Wzrost kwalifikacji zawodowych do 14 miesiąca projektu u co najmniej 70% spośród 100 uczestników projektu, który doprowadzi do zatrudnienia min. 45% uczestników objętych wsparciem w projekcie, zarejestrowanych w PUP i zamieszkujących powiaty zdegradowane województwa pomorskiego takie jak: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski, słupski.
Termin realizacji: 01.10.2016 r. – 30.11.2017 r.
Projekt skierowany jest do osób:
 1. Po 30 roku życia;
 2. Bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli należących do wszystkich poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach;
 3. Zamieszkujących zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego jeden z niżej wymienionych powiatów: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski i słupski
Planowane efekty: podjęcie zatrudnienia oraz wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz podniesienie umiejętności komunikacyjnych i społecznych oraz zawodowych, co zaskutkuje trwałym powrotem na rynek pracy i utrzymaniem się na nim przez Uczestników i Uczestniczki Projektu.
Wartość projektu: 1 399 878,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 329 884,10 zł
Biuro projektu:
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
ul. Fordońska 120 – budynek C
85-739 Bydgoszcz
 Dodano: 2016-10-01

ZAKOŃCZONE PROJEKTY

„Akademia Kwalifikacji Zawodowych – kształcenie ustawiczne szansą na zdobycie zawodu”

Projekt „Akademia Kwalifikacji Zawodowych – kształcenie ustawiczne szansą na zdobycie zawodu” realizujemy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.1. Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania projektu: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

więcej o projekcie …

unia2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Od diagnozy do działania!”

Projekt „Od diagnozy do działania!” realizujemy w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie w partnerstwie z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group z siedzibą w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania projektu: 01.04.2014 r. – 30.06.2015 r.

więcej o projekcie…

unia3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego