Polityka jakości

Ustanowiona Polityka Systemu Zarządzania Jakością jest podstawą do określenia procesów i celów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Istotą działania Stowarzyszenia-Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego jest spełnianie oczekiwań naszych Klientów poprzez wsparcie naszym doświadczeniem i kompetencją ich rozwoju poprzez zdobycie wiedzy i kwalifikacji. Świadomość, że Klienci postrzegają nasz Zakład poprzez jakość świadczonych przez nas usług i poziomu funkcjonowania organizacji, stawia przed nami nadrzędny cel zaspokojenia wymagań i oczekiwań naszych Klientów w sposób kompetentny, sprawny, zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi i aktami wewnętrznymi oraz stałego podnoszenia poziomu realizowanych usług, obsługi Klienta i jego zadowolenia. Wdrożona polityka jakości jest systematycznie monitorowana, a wypływające wnioski, stanowią podstawę do jej udoskonalania.

Cel ten będzie osiągany poprzez:

 • regularną obserwację rynku pracy, aby dostarczać naszym Klientom nowoczesną ofertę
  szkoleniową,
 • aktualizację programów nauczania pod kątem aktualności, funkcjonalności
  i efektywności,
 • zatrudnianie kadry posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, specjalistyczne
  kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne, stale podnoszone i doskonalone,
 • dbałość o kompetencje pracowników i stałe podnoszenie ich kwalifikacji,
 • stałe podnoszenie świadomości pracowników o znaczeniu jakości i odpowiedzialności za
  jakość wykonywanej pracy,
 • stałe podnoszenie jakości usług szkoleniowych,
 • realizację usług szkoleniowych w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem
  oczekiwań Odbiorcy usług,
 • stałe doskonalenie metod obsługi Klienta,
 • inwestowanie w nowoczesne środki dydaktyczne i pracownie specjalistyczne,
 • przestrzeganie norm prawnych, aktów wewnętrznych, ustalonych procedur i instrukcji
  przez wszystkich pracowników Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego,
 • utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy
  ISO 9001:2008.

Władze Zakładu zobowiązują siebie i wszystkich pracowników do stosowania ustaleń powyższej Polityki Jakości i realizacji jej celów. Zawarte w niej postanowienia są znane
i respektowane przez wszystkich pracowników.