Kurs dla strażników gminnych / miejskich

Szkolenie podstawowe strażników gminnych / miejskich

Ramowy program szkolenia obejmuje następujące moduły:

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich)

9

2

Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich)

10

3

Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń

20

4

Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń

20

5

Postępowanie w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, mających zastosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

45

6

Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego, w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym

20

7

Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich

8

8

Elementy kryminalistyki

6

9

Podstawowe elementy psychologii

20

10

Wybrane zagadnienia z prewencji

30

11

Użycie środków przymusu bezpośredniego

10

12

Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów

7

13

Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów

8

14

Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

32

15

Wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji

60

16

Wybrane zagadnienia z łączności

2

17

Udzielanie pierwszej pomocy

20

18

Organizacja, zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie oraz w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego

5

19

Praktyka zawodowa odbywana w jednostce straży gminnej (miejskiej)

160

20

Egzamin

 
 

OGÓŁEM

492

Kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich organizujemy zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 17.12.2009 r. (Dz. U. nr 220 poz. 1731 z 2009 r.) orazprogram szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Celem szkolenia jest przygotowanie strażników gminnych / miejskich do realizacji zadań służbowych.

Po ukończeniu szkolenia przeprowadzony zostanie w siedzibie naszej firmy egzamin końcowy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 28 marca 2013 r.

W ramach kursu zapewniamy:

 • profesjonalny przekaz treści programowych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu

 

Kursy specjalistyczne strażników gminnych / miejskich

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego organizuje szereg kursów i szkoleń specjalistycznych mających na celu podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie lub odświeżenie wiadomości niezbędnych na określonych stanowiskach służbowych strażników gminnych/ miejskich.

Oferujemy szkolenia:

 1. Doskonalenie umiejętności strzeleckich z broni palnej krótkiej,
 2. Zasady organizacji i wykonywania konwoju,
 3. Zasady ruchu drogowego,
 4. Taktyki i techniki interwencji,
 5. Zasady współpracy i organizacji wspólnych działań z Policją,
 6. Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego,
 7. Taktyki i techniki wykorzystania psów służbowych,
 8. Asertywność i radzenia sobie w sytuacjach trudnych (agresja),
 9. Ratownictwo drogowego,
 10. Pierwsza pomoc,
 11. Prawo pracy, prawo karne, prawo wykroczeń na zajmowanym stanowisku,
 12. Dyżurny Straży Miejskich – obowiązki,
 13. Dla komendantów i osób pełniących kierownicze funkcje w Straży Gminnej (Miejskiej),

Każde z w/w szkoleń obejmuje 16 godzin zajęć dydaktycznych.